Asealan elinkeinonharjoittajan velvollisuus ilmoittaa aseista asetietojärjestelmään sv

Skyldighet för en näringsidkare i vapenbranschen att anmäla vapen till vapenregistersystemet

Från 1.11.2020 ska en näringsidkare i vapenbranschen anmäla till vapenregistersystemet sina innehav av vapen, effektiva luftvapen, gasspray och vapendelars identifieringsuppgifter. 
Observera att anmälan gäller bara näringsidkare i vapenbranschen, inte privatpersoner. 

Att lämna in en anmälan

Lämna in en anmälan till vapenregistersystemet med hjälp av den Excelblankett som godkänts av Polisstyrelsen. Anmälningar kan lämnas in i polisens webbtjänst från början av november 2020. 

  • Använd blankett 1 (Anmälan om nytt skjutvapen) för att anmäla dina innehav av skjutvapen och delar av skjutvapen som inte ännu har förts in i vapenregistersystemet. Med denna blankett kan du framöver anmäla sådana skjutvapen, effektiva luftvapen, gasspray och vapendelar som har tillverkats av en näringsidkare i vapenbranschen och överförts eller förts in till Finland. Lämna in en anmälan inom 10 dagar från tillverkning eller från det att näringsidkaren i vapenbranschen har fått föremålen i sin besittning.
  • Använd blankett 2 (Anmälan om överlåtelse, mottagande eller modifiering) för att anmäla om att skjutvapen, effektiva luftvapen, gasspray och vapendelar har överlåtits till en annan näringsidkare i vapenbranschen, mottagits eller modifierats. Använd även denna blankett för anmäla att skjutvapen, effektiva luftvapen, gasspray eller vapendelar har överförts eller förts utomlands. Lämna in en anmälan inom 10 dagar från det att den nämnda åtgärden har genomförts. Notera! Formulär 2 har uppdaterats. Se instruktioner för vanliga frågor nedan. Blankett 2 i open office format.
  • Du kan anmäla till polisen, precis som tidigare, en överföring med stöd av vapentillståndet till en privatperson eller ett samfund som inte är en näringsidkare inom vapenbranschen. Lämna in en anmälan inom 30 dagar från överlåtelsen. På samma sätt ska privatpersoner till polisinrättningen lämna in en anmälan om sina överlåtelser inom 30 dagar från överlåtelsen.
  • En anmälan om deaktivering görs i samband med en inspektion av skjutvapen som deaktiverats.

Anmälan om att förstöra skjutvapen eller vapendelar

Skjutvapen eller vapendelar förstörs genom att överlämna dem till polisen som förstör dem. Polisen registrerar i vapenregistersystemet när vapen eller vapendelar har förstörts. 

Polisen anger i vapenregistersystemet om någon del av ett vapen inte har förstörts. Samtidigt sker en anmälan om att vapnet har förstörts.

Sköt ärenden elektroniskt

Utgångspunkten är att alla anmälningar lämnas in elektroniskt. Läs instruktioner om att sköta ärenden elektroniskt. 

Register över ammunition

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen med rätt att bedriva handel, förvara och tillverka patroner och särskilt farliga projektiler ska föra register över patroner och särskilt farliga projektiler och ange:

  1. antal, typ och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler som tillverkats, förvärvats, förvaras och överlåtits
  2. datum när dessa förvärvats, tagits i förvar och överlåtits
  3. överlåtarens och förvärvarens rätt att inneha patroner och särskilt farliga projektiler eller uppgifter om näringstillstånd i vapenbranschen.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen kan ha ett register över patroner genom att föra in uppgifterna i en separat bok eller i ett register med hjälp av elektronisk databehandling.

Asealan elinkeinonharjoittajan ilmoitukset -infolaatikko sv

Obs!

Anmälningarna gäller endast näringsidkare inom vapenbranschen, inte privatpersoner.