Navigeringsmeny

Pass för en minderårig

Pass för en minderårig

För styrkande av rätten att resa utfärdas för finska medborgare på ansökan pass, om inte något annat följer av lag. Även en minderårig ska ha ett eget pass. 

Eget pass för barn: Även ett litet barn ska ha ett eget pass. Ansökningar för ett minderårigt barn går att göra på nätet på samma sätt som för en myndig person, men i de flesta fall måste barnet gå till polisstationen för att identifiera sig.

Fingeravtryck: Fingeravtryck tas inte på barn under 12 år. Varje sökande måste gå till polisstationen för att identifiera sig om fingeravtryck för pass inte har tagits tidigare. Därför är ett besök nödvändigt om den sökande har varit under 12 år vid ansökan om det föregående passet. Detta gäller även om den ansökande fortfarande är under 12 år. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att identifiera barn, eftersom ansiktsdragen förändras snabbt hos en minderårig.

Att besöka polisstationen

Ansökande närvarande: När en minderårig ansöker om pass ska denna vara personligen närvarande på polisstationen, även om personen i fråga är ett spädbarn.

Vårdnadshavaren närvarande: Om den som ansöker om pass är under 15 år, ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande på polisstationen. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på polisstationen på egen hand utan vårdnadshavare, om vårdnadshavaren gett sin skriftliga tillåtelse för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.

Att bestyrka barnets identitet: Ett barns identitet ska i princip styrkas med ett pass eller identitetskort. Om sådana handlingar inte finns, sker identifikationen på annat sätt. Vid behov kan en minderårig identifieras genom att vårdnadshavaren identifieras.

Vårdnadshavarnas samtycke

För en minderårig ansökan krävs samtycke av alla vårdnadshavare.

Ansökan på nätet: Vårdnadshavarna kan ge sitt samtycke på nätet eller sända det skriftligen till polisstationen. Vårdnadshavaren som gör ansökan ger sitt samtycke direkt i ansökan. De andra vårdnadshavarna kan besvara en förfrågan till samtycke genom att logga in på polisens nättjänst. Samtycket kan också ges personligen på polisstationen.

Ansökan på polisstationen: Om ansökan görs på polisstationen, kan de vårdnadshavare som är med ge sitt samtycke muntligt. De vårdnadshavare som inte är med gör sitt samtycke skriftligt. 

Ladda ned blanketten för samtycke: Vårdnadshavarens samtycke.

Vägran att ge samtycke: Ett pass kan beviljas utan den andra vårdnadshavarens samtycke endast av särskilda skäl, om en vårdnadshavare inte kan ge sitt samtycke på grund av resa, sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak.

En minderårig kan beviljas pass även om vårdnadshavaren inte ger sitt samtycke, om det skulle strida mot barnets bästa att inte utfärda passet och det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med vårdnadshavarens samtycke förs till ett annat land annat än tillfälligt.

Hakija aina mukaan sv

Ansökande närvarande

När en minderårig ansöker om pass ska denna vara personligen närvarande på polisstationen, även om personen i fråga är ett spädbarn.

Passialaikäiselle oikea palsta kuva sv

Polisens tillståndsanställd lämnar passet till kunden vid tillståndsservicestället.