Rahanpesu hero sv

Penningtvätt

Syftet med penningtvätt är att maskera ursprunget för egendom eller pengar som härstammar från brott för att egendomen eller pengarna ska verka vara legalt förvärvade. Penningtvätt är kriminell verksamhet där det viktigaste elementet är att dölja egendom som härstammar från brott. 

Den öppna plånboken visar sedlar.

Penningtvätt

Vad är penningtvätt?

Med penningtvätt strävar man till att sudda ut ursprunget till den egendom eller de pengar som anskaffats genom brott. Målet är att få pengarna eller egendom att se ut som om de anskaffats på lagligt sätt. Penningtvätt är medveten kriminell verksamhet. Det mest centrala är att dölja den egendom som erhållits genom brott.

Penningtvätt är en viktig del av ekonomisk brottslighet, grå ekonomi samt organiserad brottslighet, och som sådan även en fast del av internationell brottslighet.

Man kan göra sig skyldig till penningtvätt genom att

 • ta emot
 • använda
 • omvandla
 • överlåta
 • flytta
 • förmedla
 • inneha

egendom som erhållits med brott i syfte att skaffa vinst för sig själv eller någon annan eller för att dölja egendomens brottsliga ursprung. Det väsentliga här är att du vet eller misstänker att egendomens ursprung är olagligt, men du trots det gör ovan nämnda handlingar. 

Gå inte med på att bli mulåsna

Vid penningtvättsbrott kan “mulåsnor” lockas med för att hjälpa dölja brottslingens pengarna. Brottslingar använder olika metoder för att rekrytera mulåsnor. 

Var försiktig med arbetserbjudanden som kommer per e-post, där den huvudsakliga uppgiften är att ta emot och förmedla pengar eller varor. Ditt konto kan användas för penningtvätt och på så sätt suddar brottslingarna ut sina egna spår. Om du tar emot pengar vars ursprung är okänt för dig, kan du göra dig skyldig till penningtvätt. Det är straffbart att vara mulåsna.

De inledande brotten till penningtvätt är ofta relaterade till skatte- eller andra bedrägerier samt till exempel till narkotikasmuggling och nätbrottslighet. I synnerhet nätbrottslighet har ökat den senaste tiden. Dessutom är korruption ett betydande fenomen som ligger bakom penningtvätt runtom i världen.

Penningtvätt bekämpas genom att anmäla misstänkta

Många näringsidkare kan vid sidan om sin verksamhet lägga märke till misstänkta affärsverksamheter som kan vara relaterade till penningtvätt. Sådana näringsidkare är till exempel

 • aktörer inom investerings-, finansierings- och försäkringsbranschen
 • tillhandahållare av kryptovaluta
 • revisorer
 • bokförare
 • jurister
 • fastighetsförmedlingsbyråer.

Dessa näringsidkare är anmälningsskyldiga om de har misstankar om penningtvätt. De som är anmälningsskyldiga, vilket är en stor grupp förutom de ovan nämnda, har en stor betydelse i bekämpningen av penningtvätt. 

Vad betyder anmälningsskyldighet?

De som är anmälningsskyldiga måste identifiera sin kund och verifiera dennes identitet.
Den som är anmälningsskyldig ska skaffa information om kundens verksamhet, affärsverksamhetens kvalitet och omfattning, samt grunderna till användningen av tjänsten eller produkten (utredningsplikt och kontinuerlig övervakning).

Misstänkt affärsverksamhet måste anmälas. Som anmälningsskyldiga du kan göra anmälan på polisens webbsidor

Även misstankar i anknytning till kryptovalutor ska anmälas

Även tillhandahållare av kryptovaluta är anmälningsskyldiga enligt penningtvättslagen.  illhandahållare av kryptovaluta måste identifiera sina kunder och anmäla misstänkt affärsverksamhet som de lägger märke till. I Finland, liksom internationellt, är kriminell användning av kryptovalutor, samt penningtvätt som görs med dem vanligtvis relaterat till narkotikahandel och olika bedrägerier.

Övervakningsmyndigheter

I Finland är det Finansinspektionen, Polisstyrelsen, Patent- och registerstyrelsen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland samt juristförbundet som övervakar att penningtvättslagen följs. På Åland är det Ålands landskapsregering samt Lotteriinspektionen som ansvarar för övervakningen. 

Straff

Straffen för penningtvättsbrott är böter eller fängelse:

 • böter eller fängelse i högst två år för penningtvätt.
 • fängelse i minst fyra och högst sex år för grov penningtvätt.

Bekämpning av penningtvätt

Inom polisen sköter centralen för utredning av penningtvätt på Centralkriminalpolisen uppgifter relaterade till bekämpning och utredning av penningtvätt. Till uppgifterna för Centralen för utredning hör också hindrande, avslöjande och utredning av finansiering av terrorism.

Näringsidkare som i sin verksamhet lägger märke till tecken på penningtvätt har en viktig roll i bekämpning av penningtvätt. Näringsidkare med anmälningsskyldighet gör en elektronisk anmälan om sina upptäckter till centralen för utredning av penningtvätt. 

Hur bekämpas finansiering av terrorism? 

En viktig del av bekämpningen av terrorism är att förhindra dess finansiering. Med finansiering av terrorism avses införskaffning eller insamling av medel med lagligt eller olagligt ursprung för terroriständamål.

Finansiering av terrorism förhindras bland annat genom att frysa tillgångar som misstänks användas för terroriständamål. I Finland är det centralen för utredning av penningtvätt som fattar beslut om frysning. Den administrativa frysningen av terrorism regleras i Finland av en särskild lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism. 

Centralen för utredning av penningtvätt är expert på penningtvätt

Uppgiften för Centralen för utredning av penningtvätt är att förhindra, avslöja, utreda brott och föra dem och finansiering av terrorism till undersökning. Verksamheten på Centralen för utredning regleras av lagen om Centralen för utredning av penningtvätt.

Centralen för utredning tar emot anmälningar av anmälningsskyldiga personer om misstänkt affärsverksamhet, samt hanterar, analyserar och överlåter väsentlig information till andra myndigheter i Finland. Mycket internationellt samarbete görs också. Centralen för utredning av penningtvätt har rätt att få, använda och överlåta information.