Navigeringsmeny

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer 

Med våld i nära relationer avses våld mot

 • nuvarande eller tidigare partner
 • barn
 • nära släkting
 • andra närstående.

Ofta inträffar våld i nära relationer i hemmen eller på andra privata ställen. Våldet kan ha pågått länge och kommer inte nödvändigtvis genast till polisens kännedom. 

Våld i nära relationer har betydande konsekvenser för hela familjen, även om våldet är riktat mot en viss familjemedlem. Våldsoffer kan vara i en svår position om han eller hon till exempel är ekonomiskt beroende av gärningsmannen.

Rädsla eller skam hindrar ofta offret från att kontakta polisen. Våld är dock alltid ett brott som förövaren ska ställas till svars för. Våldsamt beteende förekommer sällan en gång, utan det tenderar att upprepas och förvärras. I värsta fall kan våldsspiralen sluta med oåterkalleliga gärningar.

En mjukisnalle sitter på ett fönsterbräde och tittar ut.

Polisen är skyldig att göra en brottsanmälan för våld i nära relationer

Enligt lagen är polisen skyldig att göra en officiell brottsanmälan för våld som inträffar i nära relationer. Med detta strävar man till att göra det möjligt att ingripa i våldet. Polisen kan hänvisa till att begära besöksförbud eller utfärda ett tillfälligt besöksförbud som bekräftas i domstol. 

Olika former av våld i nära relationer kan till exempel vara

 • våld i parrelationer
 • våld vid sällskapande
 • barnmisshandel
 • ärekränkning
 • misshandel av äldre personer
 • våld riktat mot handikappade, sexuella minoriteter eller andra speciella grupper.

Gör så här om du har blivit eller är rädd att bli offer för våld i nära relationer

 • Ring 112 i akuta situationer. I redan inträffade och upprepade situationer ska du göra en brottsanmälan på en polisinrättning eller på webben.
 • Kontakta hjälptjänster. Offer för våld i nära relationer får hjälp bland annat av socialmyndigheterna, Brottsofferjouren, Förbundet för mödra- och skyddshem och många andra organisationer. Via de hjälpande organisationerna kan man begära en stödperson med vilken situationen kan behandlas konfidentiellt och som kan ge stöd när brottsanmälan görs och i straffprocessen. På hjälporganisationernas webbplatser finns nyttig information för offer för våld i nära relationer. Hjälp erbjuds också par tillsammans och barn som bevittnat våld.
 • Med hjälp av en skyddsplan kan man på förhand förbereda sig på hotfulla situationer. Anvisningar om hur man gör upp en skyddsplan finns till exempel på Net Skyddshems webbplats
 • Exempelvis rädsla eller skam kan utgöra hinder för att söka hjälp. Då kan det vara till hjälp att berätta för en god vän och be om stöd för att reda ut saken. Kom ihåg att du inte är ensam. Våld i nära relationer kan beröra vem som helst, och det ser inte till ålder, kön, sexuell läggning, kultur eller ekonomisk ställning.

Gör så här om du misstänker att en närstående är offer för våld i nära relationer

 • Ta modigt upp din oro. Berätta att både polisen och organisationer ger hjälp. Våldet upphör sällan av sig självt, utan det tenderar att fortsätta och förvärras.
 • Om du till exempel hör ljud från grannen som du misstänker är våld eller hot om våld, ring 112. Ditt samtal kan rädda människoliv.
 • Om du är orolig för ett barns eller en vuxen eller en äldre persons omvårdnad, hälsa eller säkerhet, kan du göra en anmälan till socialvården t.ex. via ett formulär på städernas webbsidor.
 • I strafflagen (SL 15:10) åläggs en skyldighet att underrätta en myndighet eller den som är föremål för hot, om man vet att ett grovt brott är under förberedelse. Sådana brott är bl.a. våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av barn och grov misshandel. Du kan tipsa polisen per e-post eller anonymt på polisens webbplats. Läs mer om att hur du kan tippsa polisen.

Gör så här om du är rädd för att göra dig skyldig till våld i en nära relation eller redan har gjort dig skyldig till det

Var inte rädd för att söka hjälp. Man får hjälp med sitt våldsamma beteende och de bakomliggande orsakerna till det. Våld mot närstående orsakar ofta också ångest, skam och depression hos förövaren.

Att söka hjälp är ett viktigt första steg för att få ett slut på våldet. Våldet upphör sällan av sig självt. Det tenderar också att föras vidare från generation till generation som en modell för problemlösning. Därför är det mycket viktigt att stoppa våldsspiralen. Den som utövar våld bär alltid ansvaret för våldet. 

Det finns olika hjälpande tjänster att tillgå. Det lönar sig att söka hjälp redan innan det fysiska våldet hinner ske. Tjänsterna är konfidentiella och fås ansikte mot ansikte, per telefon och på webben. 

 • Organisationen Miessakit erbjuder hjälp både för män som utsatts för våld och för män som utövat våld samt för behandling av skilsmässoproblem. Tjänsterna är också tillgängliga per telefon och i form av onlinemöten. Länk till Miessakit-webplatsen.
 • Miehen Linja är en tjänst för invandrarmän som har utövat våld eller är rädda för att de kommer att utöva våld i en nära relation.  www.lyomatonlinja.fi/fi/toiminta/palvelut/miehen-linja
 • Maria Akademi hjälper kvinnor i frågor relaterade till våldsdåd eller rädsla för sådana. Länk till Marka Adademis webplats.
 • Personer som upplever förföljelse efter separation erbjuds hjälp av Stödcentret Varjo. Länk till Varjos webplats.
 • Förbundet för mödra- och skyddshem erbjuder öppenvårdstjänster för dem som använt våld eller som är rädda för att de kommer att använda våld. Länk till Net skyddshems webplats.
 • Vid missbruks- och beroendeproblem kan man kontakta den egna kommunens A-klinik. Länk till Droglänkens weplats.
 • I frågor som gäller psykisk hälsa kan man kontakta den egna hälsostationen. Länk till Psykportens webplats.