Navigeringsmeny

Avgift för trafikförseelse

Avgift för trafikförseelse

För förseelser i väg- och sjötrafik kan man få en avgift för trafikförseelse. Avgift för trafikförseelse ersätter ordningsbot som användes tidigare. 

Vanligtvis påför polisen avgift för trafikförseelse för mindre förseelser som konstateras i trafikövervakningen. Polisen reder ut saken på plats och ger ett beslut om avgift för trafikförseelse till den som begått förseelsen.

En polis granskar ett körkort som tillhör föraren i en bil som stoppats.

Avgift för trafikförseelse är inte böter

Beloppet på avgiften för trafikförseelse är alltid fast. Storleken på avgifterna fastställs i lagar om förseelser. Avgifter för enskilda förseelser varierar mellan 20-200 euro. 

Avgift för trafikförseelse är inte böter, men en administrativ betalningspåföljd för lagstridigt handlande. 

Om förseelserna är flera i antal, höjs den för dessa förseelser strängaste avgiften för trafikförseelse med fyrtio euro. Höjningen sker en gång. 

Om till exempel en förare av motordrivet fordon 

 • inte följer trafikreglerna för gårdsgata och 
 • använder mobiltelefon under körningen genom att lagstridigt hålla den i handen 

skulle en gemensam avgift för trafikförseelse på 140 euro påföras för detta, vilket skulle bestå av en avgift för trafikförseelse på 100 euro höjd med 40 euro. 

Fordonsspecifik avgift för trafikförseelse

Du kan också få en avgift för trafikförseelse baserat på förseelse som konstaterats med automatisk trafikövervakning. I dessa fall är avgiften för trafikförseelse fordonsspecifik. Detta betyder att fordonets ägare, innehavare, tillfällig användare eller den som ansvarar för användningen ansvarar för avgiften för trafikförseelse. Då riktas påföljden till den som antas ha varit fordonets förare då förseelsen begicks. 

Ansvarsbefrielse

Fordonets ägare, innehavare eller tillfälliga användare kan befrias från ansvar genom att göra sannolikt

 • att han eller hon inte varit skyldig till förseelsen eller 
 • att det inte har funnits grunder för påförande av avgift för trafikförseelse.

Detta betyder att du måste kunna påvisa att du inte har kört fordonet då förseelsen begåtts. Brist på grunder innebär ett sak- eller förfarandefel, till exempel, att förseelsen har berott på felplacerat trafikmärke. Du måste även kunna påvisa detta. Om du vill kan du dessutom meddela vem som varit förare då förseelsen begicks. 

Fr.o.m. 12.6.2020 ser du i polisens elektroniska ärendehanteringstjänst uppgifterna om din fordonsspecifika avgift för trafikförseelse med motordrivet fordon samt ditt ansiktsfoto.

Den som ansvarar för användningen av fordonet kan befrias från ansvar

 • genom att meddela vem som använt fordonet då trafikförseelsen begicks eller 
 • genom att anmäla fordonet eller registerskylten stulen. 

I dessa fall ansvarar fordonets ägare, innehavare, tillfälliga användare eller den som ansvarar för användningen för påvisandet av oskuld. Meddela de ovan nämnda uppgifterna i begäran om omprövning. 

För vilka förseelser kan jag få avgift för trafikförseelse?

De förseelser för vilka du kan få avgift för trafikförseelse föreskrivs i lagen. 

Avgift för trafikförseelse kan påföras

 • fotgängare
 • cyklister
 • förare av annat motorlöst fordon
 • förare av motordrivet fordon
 • passagerare eller
 • befälhavare på farkost.

Förutom av polisen kan avgift för trafikförseelse påföras av Tullen eller Gränsbevakningsväsendet för uppgifter som hör till deras område. 

Den fordonsspecifika avgiften för trafikförseelse kan endast påföras av polisen. Inom polisen är det Trafiksäkerhetscentralen vid polisinrättningen i Helsingfors som sköter detta. 

Upprepade förseelser kan leda till körförbud

Om du gör dig skyldig till upprepade trafikförseelser kan polisen förelägga dig körförbud.
Körförbud följer som påföljd om du gör dig skyldig till följande förseelser fyra gånger under två år eller tre gånger under ett år:

 • otillåten användning av kommunikationsapparat under körning 
 • överskridande av högsta tillåtna hastighet med över 10 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastigheten är högst 60 kilometer i timmen
 • överskridande av högsta tillåtna hastighet med över 15 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastigheten är över 60 kilometer i timmen
 • underlåtenhet att iaktta rött trafikljus.

Antalet upprepade förseelser som leder till körförbud är mindre under de två första åren efter att körrätten erhållits 

 • om du har fått bilens första körrätt eller 
 • om du endast har körrätt till motorcykel. 

Med avvikelse från det ovannämnda meddelas du körförbud om du gör dig skyldig till dessa gärningar tre gånger inom två år efter att du fick den första körrätten för bil eller två gånger inom ett år. Detsamma gäller körrätt för motorcykel, om du inte har körrätt för bil, i två år efter det att körrätten för motorcykel började.

Förutom avgifter som påförts för upprepade trafikförseelser beaktas även av straff som påförts och utdömts för olika trafikbrott i beräkningen. 

Hur betalar jag en avgift för trafikförseelse?

Du kan betala en avgift för trafikförseelse med den betalningsinformation som finns i beslutet, precis som en vanlig faktura. Sköt om betalningen inom 30 dagar efter att du fått avgiften för trafikförseelse. 

Om du har begärt omprövning till beslutet behöver du inte betala avgiften. Om begäran om omprövning inte godkänns och beslutet innehåller betalningsskyldighet, måste du betala avgiften för trafikförseelse. 

Om du inte betalar avgiften för trafikförseelse i tid får du en betalningsuppmaning från Rättsregistercentralen. Du kan ansöka om betalningstid från Rättsregistercentralen med en separat ansökan. Om du inte betalar avgiften efter påminnelsen överförs avgiften till utmätning. 

Hur begär jag omprövning?

Du kan begära omprövning av avgiften för trafikförseelse av den myndighet som fastställt den. Gör begäran om omprövning skriftligt och skicka in den innan tidsfristen löper ut. Meddela i begäran om omprövning hurudan omprövning du kräver och på vilka grunder. 

Fr.o.m. 12.6.2020 kan du i polisens elektroniska ärendehanteringstjänst begära omprövning av fordonsspecifik avgift för trafikförseelse som gäller trafikförseelse med motordrivet fordon. 

Liikennevirhemaksu-haitari