Tavaravoittoautomaattiluvat - SV

Tillstånd till varuvinstautomat

Varuvinstautomat är spelautomater eller spelanordningar där spelaren kan vinna varor. Vinsterna finns alltså inne i anordningen och spelaren får vid vinst varan direkt ur apparaten.

Tillstånd till varuvinstautomat kan beviljas registrerade sammanslutningar eller självständiga stiftelser med allmännyttigt ändamål. Intäkterna från tillhandahållandet av anordningen ska användas för allmännyttiga ändamål.

Tillståndet till varuvinstautomat ansöks skriftligt hos polisinrättningen på den ort där automaten är placerad.  Tillstånd beviljas för högst två år. Om man vill fortsätta att tillhandahålla automaten ska en ny tillståndsansökan göras.

Om automaten eller anordningen fungerar med ett myntlås ska den vara försedd med ett sådant räkneverk för kontroll av penningrörelsen som är besiktigat och godkänt av ett kontrollorgan som Polisstyrelsen bestämt.

Varuvinstautomaten ska placeras i ett övervakat utrymme. Automaten får inte placeras på en sådan plats där den kan äventyra säkerheten eller orsaka ordningsproblem. I samband med placeringen ska till exempel brandsäkerheten beaktas.

Redovisning ska lämnas för varuvinstautomatverksamhet. Redovisning för tillståndsperioden ska lämnas till polisinrättningen som beviljat tillståndet. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter redovisningsperiodens utgång. Om den ansökande haft tidigare tillstånd för varuvinstautomat men om redovisningen underlåtits beviljas inget tillstånd.

Lotteriskatt måste betalas för avkastningen från varuvinstautomat. Nytt tillstånd beviljas inte om skatterna inte betalats. Ytterligare information om lotteriskatt och betalning fås av skatteförvaltningen.

Tillståndet till varuvinstautomat är avgiftsbelagt.

Polisens serviceavgifter
Skatteförvaltningens webbplats

Tavaravoittoautomaattiluvat: Lomakkeet - SV

Tavaravoittoautomaattilupahakemuksen liitteet - SV

Till tillståndsansökan bifogas:

  • Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål. Verksamhetsberättelsen är den primära bilagan. En annan utredning kan ges om en verksamhetsberättelse saknas. 
  • Utdrag ur protokoll om inledandet av verksamheten med varuvinstautomater. Med detta avses utdrag ur mötesprotokollet från mötet då inledandet av verksamheten bestämdes.
  • En kopia av det senast godkända bokslutet. I bokslutet ingår även revisorns/ verksamhetsgranskarens utlåtande.
  • En kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar.
  • Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst 3 månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan.
  • Kopia av beslutet om godkännande av anordning för övervakning av penningrörelsen i varulotteriautomat eller intyg som motsvarar beslut om godkännande samt eventuella tilläggsmotiveringar.

Tavaravoittoautomaattiluvat: linkkilista SV