Länkstig

Bloggar

Bloggar

Jokainen meistä tekee suojatiestä turvallisen

Konsta Arvelin Heikki Kallio Publiceringsdatum 21.4.2022 13.08 Blogg

Liikenneturvan julkaisemien tilastojen mukaan kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia oli jalankulkijoita. Viimeisten vuosien aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 ja loukkaantunut 360 jalankulkijaa. Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä, loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui suojatiellä.

Suojatien tulisi olla nimensä veroinen. Suojatie on turvallinen paikka jalankulkijalle ylittää ajorata. Näin ei valitettavasti aina ole, vaikka lainsäätäjän tarkoitus on näin ollutkin. 

Poliisin suojatievalvonnan pääkohteena on ajorataa käyttävien moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja raitiovaunujen kuljettajien toiminta lähestyessä suojatietä tai ollessa suojatien kohdalla. 

Lähtökohtaisesti rikkomuksissa on edellä mainittujen kuljettajien osalta kysymys aina liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, koska suojatiesääntöjen noudattamatta jättäminen voi tyypillisesti johtaa onnettomuuteen. Rangaistuksena on näissä päiväsakkoja.

Tietyissä tilanteissa moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettajan vähäisiin rikkomuksiin poliisi voi puuttua myös määräämällä kuljettajalle sadan euron liikennevirhemaksun suojatietä koskevien liikennesääntöjen noudattamatta jättämisestä, jos teon ei katsota olleen omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

Suojatievalvonta kohdistuu myös pyöräilijöihin ja muihin moottorittomien ajoneuvojen kuljettajiin, jos nämä jättävät noudattamatta suojatiesääntöjä ajoradalla, pyöräkaistalla tai pyörätiellä. 

Moottorittomien ajoneuvojen kuljettajien sääntörikkeistä rangaistus on usein 40 euron liikennevirhemaksu. Tämä siksi, että niiden pienemmän massan ja nopeuden vuoksi rikkomusten ei voida katsoa kaikissa tilanteissa olevan omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

Suojatietä lähestyttäessä noudatettava erityistä varovaisuutta  

Tieliikennelaki määrittelee ajoneuvon kuljettajan velvollisuudet, kun hän lähestyy suojatietä tai on sen kohdalla. Suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Se tarkoittaa, että liikenneympäristöä ja erityisesti suojatietä lähestyvää jalankulkijaa on havainnoitava tarkasti ja pyrittävä ennakoimaan hänen toimintaansa. Ajonopeus on siis oltava tämän mukainen.

Lähestymisnopeutta rajoittaa myös velvoite ajaa sellaisella nopeudella, että ajoneuvon tai raitiovaunun voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Nopeuteen vaikuttavat ainakin valoisuus, näkyvyys suojatielle ja sen sivuille sekä tienpinnan pitävyys. Jos suojatien edessä on näköesteitä, nopeutta on hidastettava ja tarvittaessa jopa pysähdyttävä ennen suojatietä. 

Suojatiesäännöissä tärkeintä on, että suojatiellä olevalle tai sille menemään valmistautuvalle jalankulkijalle on annettava esteetön kulku. Esteetön kulku tarkoittaa sitä, että jalankulkija voi ylittää suojatien hidastamatta tai nopeuttamatta alkuperäistä vauhtiaan. 

Jalankulkijalle, joka kävelee suojatietä kohti tai joka selvästi odottaa tien ylitysmahdollisuutta, on annettava tilaisuus käyttää häiriöttä suojatietä tien ylittämiseen.

Myös jalankulkijalla on velvollisuuksia. Ajorataa ylittävän jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon tai raitiovaunun etäisyys ja nopeus edellyttävät. Jalankulkijan on ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä.

Suojatiesäännöt sisältävät kiellon, jonka mukaan suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa tai raitiovaunua ei saa ohittaa pysäyttämättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa. Tätä ei sovelleta, jos liikennettä ohjataan liikennevaloilla.

Ohittamiskiellolla tarkoitetaan ajoradalla suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon tai raitiovaunun ohittamista pysäyttämättä, kun ohittajan ja ohitettavan väliin ei jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa. Pahimmassa tapauksessa ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja ajaa viereistä kaistaa pitkin pysäyttämättä ohi ajoneuvosta tai raitiovaunusta, joka on nimenomaan pysäyttänyt antaakseen jalankulkijalle esteettömän kulun suojatiellä.

Tällaisissa tilanteissa on rangaistuksen lisäksi seuraamuksena ajokielto, koska suojatiellä oleva jalankulkija on ollut jo konkreettisessa vaarassa.

Näköesteet otettava huomioon 

Suojatiesääntöön sisältyvä velvoite hidastaa ja tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä täydentää osaltaan suojatietä lähestyvän kuljettajan velvollisuuksia muiden näköesteiden kuin ohitettavien ajoneuvojen ja raitiovaunujen osalta. 

Kaikki suojatielle näkyvyyttä rajoittavat esteet, kuten kadun varteen pysähtyneet tai pysäköidyt ajoneuvot, lumikasat, vaihtolavat tai vastaantulevan liikenteen puolella liikkuvat tai pysäytetyt ajoneuvot velvoittavat ajoneuvon kuljettajaa hidastamaan nopeutta entisestään ja jopa pysäyttämään ennen suojatietä, jos näköeste rajoittaa tai estää näkyvyyden suojatielle. 

Käytännössä hidastaminen ei riitä vaan ajoneuvo on pysäytettävä, jos ajoradan reunassa hyvin lähelle suojatietä on pysäköity tai pysähtynyt pysäytetty ajoneuvo, joka peittää näkyvyyden suojatielle. 
Ajoneuvo on pysäytettävä myös, jos esimerkiksi viereisellä vastaantulevan liikenteen kaistalla vastaantuleva ajoneuvo on pysähtynyt juuri suojatien jälkeen siten, että se peittää näkyvyyden takana olevalle suojatielle. 

Myös suojatiessä kiinni oleva korkea lumikasa velvoittaa sen viereistä kaistaa tulevan ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettajan pysäyttämään ennen suojatietä, koska tällöin näkyvyys suojatielle on kokonaan estynyt eikä mahdollista jalankulkijaa voi havaita muuten kuin pysäyttämällä ennen suojatietä.

Näitä sääntöjä noudattamalla teet suojatiestä nimensä veroisen eli jalankulkijoille turvallisen ylityspaikan – suojatien.

Tieliikennelaki 729/2018 FINLEXin sivuilla 

Heikki Kallio
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Twitter @PoliisiHKallio

Konsta Arvelin
Poliisitarkastaja 
Poliisihallitus

Kaksi poliisia tarkkailee suojatieliikennettä koulun edustalla. Tie reunassa parkissa tunnuksellinen poliisiauto.