Länkstig

Bloggar

Bloggar

Polisens trafikövervakning är kunskapsbaserad och har fokus på centrala riskfaktorer

Hannu Kautto Publiceringsdatum 15.4.2021 10.17 Blogg

Enligt ett stort antal responser har många den uppfattningen om polisens trafikövervakning att övervakningens omfattning och kvalitet har sänkts betydligt efter att rörliga polisen lades ned.

I den offentliga debatten anses den här uppfattningen till och med vara orsaken till att trafiksäkerheten inte har utvecklats lika snabbt än i Sverige och Norge som är världsledande länder. 

Utvecklingen av polisens trafikövervakning och dess direkta inverkan på trafiksäkerheten är dock inte så här entydig.

Orimligt många ungdomar dör i vägtrafiken

I Finland är trafiksäkerheten på en bättre nivå än någonsin tidigare men utvecklingen av trafiksäkerheten i Finland har blivit tydligt efter våra grannar Sverige och Norge. 

Över 200 personer dör och flera hundra personer skadas varje år i trafikolyckor i Finland. I förhållande till invånarantalet är talen för Sverige och Norge till och med femtio procent lägre. En orimligt stor andel av dem som dör i vägtrafiken i Finland är unga, under 25 år.

Trafikolyckor orsakas oftast genom samverkan av flera faktorer. Speciellt olyckor som får mest allvarliga följder har anknytning till flera riskfaktorer enligt forskningsrapportering av Institutet för olycksinformation (OTI). Till exempel kör föraren i väldigt hög hastighet, är berusad och använder inget säkerhetsbälte. 

Det är möjligt att påverka dessa omständigheter avsevärt med övervakning. Dessutom finns det omständigheter som har en mycket betydande inverkan på säkerheten och som polisen i praktiken inte kan påverka. Till exempel bilbeståndets ålder, vägnätets skick och andra strukturella faktorer som gäller farleder och som för sin del har en stor inverkan på trafiksäkerheten.

När omfattningen av polisens övervakning som påverkar trafiksäkerheten jämförs i de nordiska länderna ska man komma ihåg att det finns betydligt fler poliser i Sverige och Norge än hos oss. Detta har en naturlig inverkan på övervakningens omfattning och således även trafiksäkerheten.

Polisens strategiska mål styr trafikövervakningen

Polisens trafikövervakning genomförs under ledning av Polisstyrelsen i enlighet med inrikesministeriets strategiska riktlinjer. 

Övervakningen genomförs så att den baserar sig på kunskap och resurserna fokuseras på övervakning av de riskfaktorer som innebär den största risken i trafiken. Polisens trafikövervakning uppfyller för sin del polisens strategiska mål som är förebyggande, avslöjande av speciellt allvarliga brott, samarbete och aktiv kommunikation. 

Att nya teknologier utnyttjas är en väsentlig del av ökningen av verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet.

Ju mer övervakning desto fler trafikbrott avslöjas

Det framställs många synpunkter om polisövervakningens omfattning, fokusering, genomföringssätt och organisationsstruktur. 

Det är dock viktigt att komma ihåg i debatten att antalet poliser är begränsat och vi måste klara oss med det som vi har. Vi har inte råd att placera personal i extra förvaltning.  Satsningen ska riktas till det operativa arbetet. Den nuvarande organisationen har byggts upp med tanke på detta.

Trafikbrott har en sådan karaktär att de kommer fram genom polisens avslöjande verksamhet. Förenklat betyder detta att ju mer vi övervakar desto fler trafikbrott kommer fram och trafiken blir säkrare. Om vi vill utvidga övervakningen behöver vi mer personal.

Kommunikation är en prestationsförmåga också vid trafikövervakningen

Polisens trafikövervakning är mångsidig, fokuserar sig på de centrala riskerna och baseras på kunskap. Vi har kanske inte alltid lyckats att förmedla detta tillräckligt i den offentliga debatten. 

Kommunikation är en allt viktigare del av också polisens verksamhet. Inrikesminister Maria Ohisalo konstaterade i sitt tal under polisens strategidag att kommunikation är en prestationsförmåga. Det gäller också trafikövervakningen. Vi har åtagit oss att förbättra vår förmåga att kommunicera.

Med kommunikation kan vi öka effektiviteten av vårt arbete med trafiksäkerheten och förbättra trygghetskänslan genom att dela information om riskerna och vårt övervakningsarbete. 

Vi samarbetar med olika myndigheter och organisationer. Traficom, Trafikskyddet och Institutet för olycksinformation är aktörer med vilka vi har bland annat kommunikationssamarbete. Vi håller på att intensifiera samarbetet i en ändrande verksamhetsmiljö med till exempel organisationer som representerar cyklister. Polisen kommunicerar aktivt och vill delta i den offentliga debatten.

Trafikövervakningsplanen 2021–2030

Statens revisionsverk har 2019 publicerat ett ställningstagande om en granskning över effektiviteten av polisens trafikövervakning.  Det konstaterades i det att inrikesministeriet borde stärka den strategiska styrningen och resultatstyrningen av trafikövervakningen och trafiksäkerheten samt utvärdera nödvändiga utvecklingsåtgärder inom trafikövervakningen och dess effektivitet. 

På grund av denna rekommendation har man vid inrikesministeriet upprättat Polisens handlingsprogram för trafikövervakning och trafiksäkerhet 2021–2030. Polisstyrelsen kommer att upprätta en verksamhets- och utvecklingsplan utifrån programmet. 

Detta arbete har nu inletts och därmed granskas styrningen, verksamheten, utvecklingen och effektiviteten av polisens trafikövervakning i enlighet med riktlinjerna i ministeriets program. Med programmet stöds målet av Europeiska unionen och regeringsprogrammet av Sanna Marins regering att få antalet dödsfall i trafiken att sjunka nära noll fram till 2050. Ett delmål är att halvera antalet dödsfall fram till 2030 (max 110 dödsfall 2030, 221 dödsfall under 2020).

Trafiksäkerheten är en central säkerhetsfaktor

Trafiksäkerheten är en central säkerhetsfaktor i vardagen av var och en av oss varje dag. För polisen är arbetet med trafiksäkerheten en viktig del av arbetet för att skydda alla under alla tider. Resursen som polisen har till sitt förfogande används planmässigt och kunskapsbaserat också i arbetet med trafiksäkerheten.

Hannu Kautto
Polisöverinspektör
Polisstyrelsen
Twitter @HannuKautto

Hannu Kautto Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Trafik sv