Länkstig

Bloggar

Bloggar

Vädret är av betydelse även i automatisk hastighetsövervakning

Mika Sutela Publiceringsdatum 11.2.2021 9.28 Blogg

Varmt väder har ett samband med överhastigheter som konstaterats vid automatisk hastighetsövervakning. Enligt en nyligen utförd studie förekommer det fler överhastigheter än normalt när temperaturen klättrar över 20 grader och färre under regniga dagar. 

Studier visar att det inte anses vara särskilt olagligt att köra med överhastighet och fenomenet har fått relativt lite uppmärksamhet i den kriminologiska litteraturen. Målet med vår studie var att fylla denna lucka i forskningen genom att se på sambanden mellan tidsvariationer och väderindikatorer och antalet påföljder för fortkörning som ådömts för överhastigheter som konstaterats vid automatisk hastighetsövervakning. Vi ställde oss också frågan om påföljdsmängderna påverkas bland annat av hur lång tid övervakningen i en kamerastolpe är aktiverad utan avbrott.

Vädret verkar också vara av betydelse i den automatiska hastighetsövervakningen. Vår studie visade att när utetemperaturen blir tillräckligt hög konstateras fler fall än normalt av överhastigheter. Om en dag däremot är mycket regnig fastställs det färre straff för fortkörning än vanligt.

Resultatet av studien visade även att antalet påföljder, som påförs fordonens förare utgående från bilder från en enskild kamerastolpe förblir nästan på en oförändrad nivå oberoende av hur länge övervakningen varit påslagen i den aktuella stolpen. Följaktligen verkar blotta åsynen av kamerastolpen ha en inverkan på förarnas körbeteende. Denna observation stöder den avskräckande effekten av ett straff. Förarna sänker sin körhastighet när de ser stolpen oberoende av om stolpen innehåller en kamera eller om kameran är påslagen eller inte.

På människornas laglydighet i trafiken inverkar även det hur aktivt hastigheterna övervakas. På basis av observationer som gjorts utgående från forskningsmaterialet, verkar det som att ju intensivare den automatiska hastighetskontrollen är desto bättre följer förarna hastighetsbegränsningarna.

Studien begränsades till perioder av automatisk hastighetsövervakning på Ring I och Ring III och åren 2017–2018 (N = 3 727). Antalet påföljder ställdes i relation till trafikvolymen (per 1000 fordon). Indirekta samband mellan längden på övervakningen, regnmängden och temperaturen och antalet påföljder analyserades med hjälp av en statistiskt generaliserad additiv modell. Forskningsmaterialet innehöll även uppgifter om bland annat månad, veckodag och körriktning. Uppgifterna bestod av statistiska data från polisen, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet. 

Den referentgranskade studien "Effects of temporal characteristics and weather conditions on speeding sanction rates in automatic traffic enforcement" publicerades i den internationella tidskriften The Police Journal i elektronisk version i december 2020.

Mika Sutela
jur. dr, docent, informationsanalytiker
Polisinrättningen i Helsingfors, Trafiksäkerhetscentralen
Twitter @mksutel