Länkstig

Bloggar

Bloggar

Var och en av oss bidrar till att göra övergångsstället säkert

Konsta Arvelin Heikki Kallio Publiceringsdatum 21.4.2022 13.41 Blogg

Enligt statistik som Trafikskyddet har publicerat var en av tio av alla dem som omkom i vägtrafiken och sju procent av dem som skadades fotgängare. Under de senaste åren har i genomsnitt 21 fotgängare dött och 360 skadats varje år. Vart femte av offren dog på ett övergångsställe och i 60 procent av fallen skadades fotgängaren på ett övergångsställe.

Övergångsstället borde motsvara sin tidigare benämning, dvs. skyddsväg. Övergångsstället är en säker plats för en fotgängare att korsa körbanan. Tyvärr är detta inte alltid fallet, även om det har varit lagstiftarens syfte. 

Det huvudsakliga föremålet för polisens övervakning av övergångsställen är hur förare av motordrivna fordon som använder körbanan och spårvagnar beter sig när de närmar sig ett övergångsställe eller är vid övergångsstället. 

När det gäller förare som nämns ovan är det i princip alltid fråga om äventyrande av trafiksäkerheten, eftersom underlåtenhet att följa reglerna om övergångsställen i allmänhet kan leda till en olycka. Straffet i dessa fall är dagsböter.

I vissa situationer kan polisen även ingripa i mindre överträdelser som föraren av ett motordrivet fordon eller en spårvagnsförare gör sig skyldig till genom att till föraren skriva ut en avgift för trafikförseelse på 100 euro för underlåtenhet att iaktta trafikreglerna om övergångsställen, om handlingen inte anses ha orsakat fara för andras säkerhet.

Övervakningen av säkerheten vid övergångsställen omfattar även cyklister och övriga förare av motorlösa fordon, om de underlåter att iaktta reglerna för övergångsställen på körbana, cykelbana eller cykelväg. 

För överträdelse av reglerna för förare av motorlösa fordon är straffet ofta en avgift för trafikförseelse på 40 euro. Detta beror på att deras förseelser, på grund av deras mindre massa och hastighet, i alla situationer inte kan anses utgöra en risk för den andra partens säkerhet.

Den som närmar sig ett övergångsställe ska iaktta särskild försiktighet  

I vägtrafiklagen fastställs de skyldigheter som förare av ett fordon har när de närmar sig eller befinner sig vid ett övergångsställe. Den som närmar sig ett övergångsställe ska iaktta särskild försiktighet. Det innebär att en förare ska noggrant observera trafikmiljön och i synnerhet fotgängare som närmar sig övergångsstället och försöka förutse vad fotgängaren tänker göra. Körhastigheten ska alltså anpassas till situationen.

Hastigheten när man närmar sig ett övergångsställe begränsas även av skyldigheten att köra med sådan hastighet att det vid behov är möjligt att stanna fordonet eller spårvagnen före övergångsstället. Hastigheten påverkas åtminstone av ljuset, sikten över och till sidorna av övergångsstället och vägytans fasthet. Om det finns sikthinder framför övergångsstället ska hastigheten sänkas och vid behov ska fordonet till och med stannas före övergångsstället. 

Det viktigaste i reglerna för övergångsställen är att en fotgängare som gått ut på eller just ämnar gå ut på övergångsstället ska lämnas fri passage. Fri passage innebär att fotgängaren kan passera ett övergångsställe utan att behöva gå långsammare eller snabbare än sin ursprungliga hastighet. 

En fotgängare som går mot ett övergångsställe eller tydligt väntar på möjligheten att korsa vägen, ska ges möjlighet att utan störningar använda övergångsstället för att korsa vägen.

Fotgängaren har också skyldigheter. En fotgängare som korsar körbanan ska iaktta den försiktighet som hastigheten hos fordonet eller spårvagnen som närmar sig kräver. En fotgängare ska korsa vägbanan utan onödigt dröjsmål.

Reglerna om övergångsställen innehåller ett förbud mot att om ett fordon eller en spårvagn har stannat framför ett övergångsställe , får fordonet eller spårvagnen inte köras om utan att det omkörande fordonet stannat, om det inte finns en refug eller ett fritt körfält mellan det omkörande fordonet och det fordon eller den spårvagn som körs om. Detta gäller inte om trafiken styrs med trafikljus.

Med förbud mot omkörning avses att köra om ett fordon eller en spårvagn, som stannat på vägbanan framför ett övergångsställe, utan att stanna när det inte finns en refug eller ett fritt körfält mellan det omkörande fordonet och det fordon eller den spårvagn som körs om. I värsta fall kan föraren av ett fordon eller en spårvagn, köra längs körfältet intill utan att stanna köra om ett fordon eller en spårvagn, som uttryckligen har stannat för att ge en fotgängare fri passage på övergångsstället.

I sådana situationer är påföljden, förutom ett straff, ett körförbud eftersom fotgängaren på övergångsstället redan har varit i konkret fara.

Sikthinder ska tas i beaktande 

Skyldigheten att sakta ner och vid behov stanna före övergångsstället bidrar till att komplettera de skyldigheter som föraren som närmar sig övergångsstället har när det gäller andra sikthinder än fordon och spårvagnar som hen kör om. 

Alla hinder som begränsar sikten över övergångsstället, såsom fordon som stannats eller parkerats vid sidan av gatan, snöhögar, lösflak eller fordon som rör sig eller stannats på den mötande trafikens sida, förpliktar fordonets förare att sakta ner hastigheten ytterligare och till och med stanna före övergångsstället, om sikthinder begränsar eller hindrar sikten över övergångsstället. 

I praktiken räcker det inte med att sakta in utan fordonet måste stannas, om det ute på kanten av körfältet finns ett fordon som har stannats eller som har stannat i närheten av ett övergångsställe och som skymmer sikten över övergångsstället. 

Fordonet måste också stannas om till exempel ett mötande fordon i körfältet intill för mötande trafik har stannat strax efter övergångsstället så att det täcker sikten över övergångsstället som ligger bakom det. 

En hög snöhög som ligger fast i övergångsstället förpliktar också föraren av ett fordon eller en spårvagn på körfältet intill att stanna före övergångsstället, eftersom i detta fall synligheten över övergångsstället är helt förhindrad och det är inte möjligt att observera en fotgängare på annat sätt än genom att stanna före övergångsstället.

Genom att följa dessa regler, kommer du att göra övergångsstället till en skyddsväg för fotgängare — ett övergångsställe.

Vägtrafiklagen 729/2018 - FINLEX

Heikki Kallio
Polisinspektör
Polisstyrelsen
Twitter @PoliisiHKallio

Konsta Arvelin
Polisinspektör 
Polisstyrelsen

Polisen övervakar trafiken framför röda skolan.